[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -RS232 OPTO ISOLATION

. . . ET-RS232 OPTO ISOLATION. . .                                          ราคา     1,980.-

    ET - RS232 OPTOISOLATION ... เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการติดตั้ง PORT RS232 ของเครื่องมือหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้ากับ MODEM หรืออุปกรณ์ RS232 ที่ต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณ GND ที่แตกต่างระดับกัน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นๆ เสียหายได้ นอกจากนี้ยังป้องกันปัญหาความเสียหายที่เกิดกับไฟผิดปกติหรือฟ้าผ่าเข้ามายังระบบได้ โดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหมดทั้งระบบ ....

หลักการทำงานของ ET-RS232 OPTO ISOLATIOPN ใช้ระบบแยกสัญญาณเข้า และสัญญาณออก รวมทั้ง GND ออกจากกันระหว่าง INPUT และ OUTPUT โดยเด็ดขาด โดยใช้การติดต่อทางแสง (OPTO ISOLATION)แยกสัญญาณออกจากกัน รวมทั้งในส่วน POWER SUPPLYของเครื่องก็แยกจากกันเป็น 2 ชุดด้วยจึงมั่นใจในการทำงานและป้อนกับอุปกรณ์ COMPUTERหรือระบบของคุณ ...


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖