INTERFACE > ET-REMOTE DISTANCE (P-ET-A-00518) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-REMOTE DISTANCE (P-ET-A-00518) [ 890.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-REMOTE DISTANCE เป็นบอร์ดวงจรพร้อม MODULE วัดระยะทางด้วยคลื่น ULTRASONIC รุ่น HC-SR04
                โดยจะส่งสัญญาณคลื่อน ULTRASONIC ออกไป และเมื่อกระทบวัตถุ สัญญาณคลื่น ULTRASONIC จะสะท้อน
                กลับมา เข้ายังชุดส่วน CONTROL ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านค่าสัญญาณออกมาเป็นระยะทาง (เซนติเมตร) แสดงผล
                ที่วัดได้ออกทาง LED-7 SEGMENT และทางขั้ว PORT RS232
 
  
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] ย่านการวัดระยะ จะอยู่ในช่วง 3 cm. - 210 cm. ความผิดพลาดโดยสภาพอากาศปกติ (+0.5 - 1.0 cm.)
     [ ] แสดงผลการวัดด้วย LED-7 SEGMENT ขนาด 4 หลัก สูง 0.4 นิ้ว, สีแดง แสดงจำนวนเต็ม 3 หลัก และทศนิยม 1 หลัก
            หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร้
     [ ] สั่ง ปิด / เปิด การแสดงผลของ LED-7 SEGMENT ได้, พร้อมมีหน่วยความจำ EEPROM จดจำสถานะการ ON/OFF
            และค่าระยะการตรวจจับที่ตั้งไว้
     [ ] พร้อมโหมดการทำงาน 2 โหมด
               [ ] ตรวจจับระยะทาง ตามค่าที่ตั้งไว้ โดยจะให้ OUTPUT เป็น LOGIC TTL เมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมี
                   BUZZER ส่งเสียงเป็นจังหวะ ตามระยะที่ใกล้มากขึ้นด้วย
               [ ] อ่านค่าระยะทางที่วัดได้ทาง PORT RS232 และ PORT RS232 แบบ TTL ด้วย ASCII COMMAND
                   ซึ่งสามารถอ่านค่าออกมาได้ทั้งแบบ ASCII CODE หรือ HEX CODE
     [ ] สามารถกำหนด BAUD RATE ได้ 2 ค่า คือ 9600 หรือ 57600 ด้วย JUMPER
     [ ] ใช้ไฟเลี้ยงบอร์ด 5VDC
     [ ] ขนาดบอร์ด 8.5 x 4.4 cm.
     [ ] ในชุด ET-REMOTE DISTANCE ... ประกอบด้วย
               [ ] ตัวบอร์ด พร้อมกล่อง
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog
     [2] Manual
     [3] คู่มือ
     [4] คู่มือและเอกสาร
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า