Test/PCB > ET-CONV DC JACK V2

 
 
 
    ET-CONV DC JACK V2 (P-ET-A-00496) [18.- ยังไม่รวม Vat]

                เป็นตัว CONVER จากขั้ว DC POWER JACK ขนาด 2.5 mm. ให้เป็นขั้วแบบ PINHEADER ตัวผู้ 3PIN
                และขั้ว TERMINAL 3PIN ขนาด PCB 2.3 x 2.5 cm.
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด
 
  
            1. Catalog
 
 
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า