Test/PCB > ET-CONV BB PWR

 
 
 
    ET-CONVBB PWR (P-ET-A-00497) [12.- ยังไม่รวม Vat]

                เป็นชุด CONVER จากขั้ว TERMINAL 2 PIN และขั้ว 2PINWAFER2.50mm. ตัวผู้เป็นขั้วแบบ PIN HEADER 6 PIN
                ออกแบบให้ต่อเป็นขั้วจ่ายไฟให้กับ PROJECTBOARD ขนาด PCB 1.3 x 2.5 cm.
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด
 
  
            1. Catalog
 
 
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า