Interface > ET-BASE W5100

 
 
 
    ET-BASE W51000 (P-ET-A-00492) [180.- ยังไม่รวม Vat]
 

                ET-BASE W5100 เป็นบอร์ดตัวกลางในการ เชื่อมต่อระหว่างบอร์ด ET-MINI W5100 กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ
                ของ อีทีที ที่ใช้ขั้ว ต่อมาตรฐาน 10 PIN ของ อีทีที
 
 
          
 
       คุณสมบัติของบอร์ด
 
               •ออกแบบให้ต่อกับบอร์ด ET-MINI W5100 ให้สามารถต่อกับขั้ว 10PIN ของทาง อีทีที ได้
               •มีชุด JUMPER จำนวน 8 ชุด เลือกต่อกับ PIN ทั้ง 8 ของขั้ว 10 PIN ได้ โดยอิสระ สามารถเลือกได้ว่าจะให้ PIN ใดต่อกับ PIN ของบอร์ด
               •พร้อมไอซี 25AA02E48 ของ MICROCHIP อยู่บนบอร์ด โดยเป็นไอซี SPI SERIAL EEPROM ขนาดความจุ 256 BYTE พร้อมค่ารหัสตัวเลขแบบ UNIQUE เป็นค่าอ้างอิงรหัส MAC ADDRESS สำหรับใช้ในระบบ TCP/IP ได้ทั้งแบบ EUI-48 (มาตรฐาน IPV4) หรือ EUI-64 (มาตรฐาน  IPV6)
               •ขั้วต่อ 8 PIN ตัวเมีย 2 ชุด สำหรับต่อกับ ET-MINI W5100
               •ขั้วต่อ 10PIN ETT ต่อใช้งานเข้ากับบอร์ดต่างๆ ของ อีทีที
               •ขนาดบอร์ด 4.4 x 5.6 mm.
               •ตัวบอร์ดใช้ไฟจากขั้วต่อ 10PIN ได้ทั้ง 3.3V และ 5V ในการทำงาน (ต้องเลือกโดย JUMPER ที่บอร์ด ET-MINI W5100 ด้วย)
 
 
 
ภาพตัวอย่างเมื่อเชื่อมต่อกับ ET-MINI W5100
 
 
 
 
       ชุดประกอบด้วย
 
               1. บอร์ด ET-BASE W5100
               2. CD-ROM คู่มือ และตัวอย่าง
 
 
       ดาวน์โหลด
 
            1. คู่มือ
            2. วงจร
         
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า